Restrukturyzacja firm

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie nowa regulacja prawna - Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy tej ustawy gruntownie zreformowano prawo upadłościowe i naprawcze.

Dotychczasowa ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze została okrojona do postępowania upadłościowego – likwidacyjnego. Przepisy o postępowaniu naprawczym oraz upadłości z możliwością zawarcia układu zostały uchylone, zaś ich rolę przejęło postępowanie restrukturyzacyjne.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne. Przeznaczone one są dla dłużników mniej lub bardziej zadłużonych. Od takich, którzy są jeszcze w stanie sami uzgodnić program naprawczy ze swoimi wierzycielami, a także takich, którzy potrzebują pomocy sądu, aż do takich, gdzie jedynym ratunkiem pozostaje skorzystanie przez dłużnika z najdalej idących instrumentów naprawy jego przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy wprowadzają nowe pojęcie – doradcę restrukturyzacyjnego. Osoba posiadająca licencję doradcy może występować jako syndyk w postępowaniu upadłościowym, ale także wykonywać tzw. czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, czyli – doradzać przedsiębiorcom jak zrestrukturyzować firmę, jak pozyskać nowe finansowanie, doradca będzie ustalał kierunek działań, ale także wskazywał poszczególne czynności w firmie, które mogą zrestrukturyzować koszty.

Natomiast w późniejszych etapach postępowania ma czuwać nad procesem realizacji zatwierdzonego przez sąd układu. Doradca restrukturyzacyjny ma być zawodem o charakterze komercyjnym. W odróżnieniu od syndyka, nadzorcy czy zarządcy sądowego ma funkcjonować nie tylko w ramach postępowania sądowego, ale także pozasądowego. Co za tym idzie kompetencje doradców są znacznie szersze niż syndyków. Istotnym jest, że o wyborze doradcy nie decyduje wyłącznie sąd. Duży wpływ na jego powołanie mają wierzyciele i zarządzający.